QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 2: Quy trình thanh toán tiền cho Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ chương trình liên kết quốc tế

Quy trình 2: Quy trình thanh toán tiền cho Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ chương trình liên kết quốc tế

2.1. Tạm ứng kinh phí

NỘI DUNG:

 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các khoa;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Căn cứ vào Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề hoặc luận án tiến sỹ; định mức chi quy định tại QCCTNB hoặc các văn bản cá biệt khác, các Khoa lập Dự toán kinh phí gửi Ban KHTC thẩm định và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất trước 5 ngày bảo vệ luận án.

 

2

Các khoa;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc;

Trên cơ sở Dự toán kinh phí được phê duyệt, Tổ đào tạo hoặc các chủ nhiệm chuyên ngành lập Giấy đề nghị tạm ứng kèm theo hồ sơ tạm ứng gửi Ban KHTC trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất  2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ chi tiên cho cán bộ.

 

3

Ban KHTC

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ có liên quan chuyển làm thủ tục tạm ứng.

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Giấy đề nghị tạm ứng

C32-HD

Theo quy định

Ban KHTC

2

Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sỹ

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Dự toán kinh phí

--

Theo quy định

Ban KHTC

 2.2. Thanh toán tạm ứng và thanh toán không qua tạm ứng

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các chủ tịch hội đồng;

Các khoa

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Sau khi hoàn thành công việc, Tổ Đạo tạo phối hợp với Bộ phận Tài chính phải lập Giấy thanh toán tạm ứng (theo mẫu) có chữ ký của chủ nhiệm khoa và xác nhận của chủ tịch hội đồng kèm theo các chứng từ thanh toán chuyển cho Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót sẽ điều chỉnh và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc hội đồng chấm luận văn.

 

2

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Kế toán thanh toán lập chứng từ thanh toán tạm ứng kèm tho các chứng từ nộp, chi tiền khác.

 

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Danh sách nhận tiền của thành viên hội đồng

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Các vé tàu, xe, xác nhận đã trả thẻ lên máy bay và các chứng từ thanh toán tiền phòng nghỉ (nếu có) của thành viên hội đồng (nếu có)

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ (bản gốc)

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Dự toán kinh phí (Bản gốc)

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Giấy thanh toán tạm ứng/ hoặc đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

7

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các bài liên quan