QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 3: Quy trình thanh toán tiền vượt giờ chuẩn

Quy trình 3: Quy trình thanh toán tiền vượt giờ chuẩn

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

- Cán bộ giảng viên;

- Bộ môn; tổ Đào tạo

- Các khoa, ngành đào tạo

Cuối năm học, giảng viên lập Bảng thống kê tổng số giờ giảng dạy, các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ khác thực hiện trong năm học, trong đó ghi rõ số giờ giảng dạy của từng hệ đào tạo theo từng lớp, nội dung và thời gian thực hiện từng hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ khác gửi Tổ bộ môn để kiểm tra, xác nhận số giờ giảng dạy, số giờ hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ khác của từng cán bộ giảng viên trong tổ mình và tổng hợp tổng số giờ chuẩn đã đảm nhận của toàn tổ gửi lên Tổ đào tạo của Khoa.

Cuối năm học.

 

2

- Lãnh đạo khoa; Tổ đào tạo; Tổ khảo thí; Bộ phận Tài chính;

- Ban Đào tạo;

- Ban KHTC

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy đầu năm và tổng số giờ chuẩn đã đảm nhận của từng tổ bộ môn, và của từng cá nhân, Tổ đào tạo lập Bảng tổng hợp khối lượng lao động toàn Khoa, sau đó Tổ Đào tạo và Bộ phận Tài chính tại Khoa lập Bảng tổng hợp vượt giờ toàn Khoa kèm theo Giấy đề nghị thanh toán gửi cho Ban Đào tạo. Ban Đào tạo chuyển cho các đơn vị liên quan (gồm Ban Đào tạo, Ban TCCB...) kiểm tra, rà soát và xác nhận chuyển cho gửi cho Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót sẽ điều chỉnh, thống nhất và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất sau 10 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

 

 

3

Ban KHTC

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ thanh toán kho bạc và toàn bộ hồ sơ chuyển tiền thanh toán cho cá nhân trình Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Bảng Tổng hợp thống kê khối lượng lao động toàn Khoa theo từng bộ môn có xác nhận của Ban đào tạo

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Bảng tổng hợp thanh toán tiền vượt giờ

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản; ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

Các bài liên quan