QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 4: Quy trình thanh toán dịch vụ thuê ngoài

Quy trình 4: Quy trình thanh toán dịch vụ thuê ngoài

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các ban, các Khoa;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Cán bộ ở các Ban, Khoa,... khi có nhu cầu lập Giấy đề nghị giải quyết công việc kèm theo dự toán kinh phí liên quan đến việc thuê ngoài lao động để thực hiện những công việc mà không lập thành Hợp đồng như thuê lao động bốc dỡ, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán một công việc nào đó,... gửi cho Ban KHTC kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi có phát sinh

 

2

Ban chức năng, Khoa;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Kết thúc công việc, cán bộ các đơn vị lập Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ chứng từ liên quan  gửi cho Ban KHTC kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót sẽ điều chỉnh trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Các đơn vị: chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc công việc.

 

3

Ban, Khoa;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Ban KHTC lập chứng từ kho bac và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền thanh toán.

 Lưu ý: Đối với các khoản chi trả tiền lương, tiền công có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên phải khấu trừ thuế TNCN 10% (trường hợp có mã số thuế) hoặc 20% (trường hợp không có mã số thuế)

Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

  BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Giấy đề nghị giải quyết công việc

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Dự toán kinh phí

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Bảng tổng hợp thanh toán

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Giấy biên nhận tiền và các hóa đơn chứng từ khác

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C09-HD

Theo quy định

Ban KHTC

7

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản; ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

Các bài liên quan