QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 5: Quy trình thanh toán khoản thưởng do bảo vệ thành công luận án tiến sỹ; hỗ trợ học phí đi học Sau đại học và được cử đi học các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, giảng viên được hưởng chế độ thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ

5.1. Đối với cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ được hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ 5.2. Đối với cán bộ, giảng viên được cử đi học sau đại học và các loại hình đào tạo khác thuộc diện cơ quan thanh toán tiền học phí

Quy trình 5.1. Quy trình Thanh toán đối với cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ được hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ

NỘI DUNG: 

 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB

 

Khi cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, nộp Bằng hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp về bộ phận TCCB của Khoa để trình Ban TCCB ra Quyết định thu nhận lại cán bộ đã hoàn thành việc đào tạo và trở về Đại học làm việc. Kèm theo quyết định thưởng hoàn thành luận án tiến sỹ (trong đó ghi rõ thời hạn hoàn thành thời gian học tập: trước thời hạn, đúng thời hạn, phải ra hạn...)

Khi có phát sinh

 

2

Ban KHTC;

Ban TCCB;

Ban Giám đốc

Sau khi nhận được quyết định, cán bộ lập giấy đề nghị thanh toán có theo xác nhận của Ban TCCB kèm theo Bản sao Quyết định thu nhận lại cán bộ, Quyết định thưởng do hoàn thành luận án tiến sỹ gửi Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót sẽ điều chỉnh và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi có phát sinh

 

3.

Ban KHTC

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ thanh toán kho bạc và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền thanh toán cho cá nhân

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Quyết định thu nhận lại cán bộ

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Quyết định thưởng do bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Bảng sao bằng Tiến sỹ và các chứng từ, hoá đơn  khác có liên quan (nếu có);

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

5

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản; ủy nhiệm chi.

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

 

Quy trình 5.2. Quy trình Thanh toán đối với cán bộ, giảng viên được cử đi học sau đại học và các  loại hình đào tạo khác thuộc diện cơ quan thanh toán tiền học phí

NỘI DUNG:

 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB

Ban KHTC;

Khoa chuyên môn

Cán bộ thuộc diện được Cơ quan hỗ trợ kinh phí đào tạo các loại hình đào tạo khác theo quy chế chi tiêu nội bộ và quyết định của Giám đốc ĐHTN lập Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu có xác nhận của Khoa và của Ban TCCB) kèm theo Quyết định cử đi học của Ban Giám đốc, Giấy triệu tập hoặc Giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo, Phiếu thu hoặc Biên lai thu học phí của cơ sở đào tạo gửi Ban KHTC kiểm tra, rà soát và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi có phát sinh

 

2

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền thanh toán cho cá nhân

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

 

           

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Quyết định cử đi học

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Giấy báo nhập học hoặc Giấy triệu tập

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Phiếu thu hoặc Biên lai thu học phí và các chứng từ khác kèm theo

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản; ủy nhiệm chi.

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

Các bài liên quan