QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 6: Quy trình thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi

Quy trình 6: Quy trình thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các bộ môn

Các khoa, đơn vị khi có kế hoạch đề xuất xây dựng ngân hàng đề thi, phải làm tờ trình và xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng ngân hàng đề thi.

Khi có phát sinh

 

2

Các bộ môn

Sau khi hoàn thành việc xây dựng ngân hàng đề thi của từng học phần, bộ môn hoặc tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng  phải thành lập hội đồng nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu và lập Biên bản nghiệm thu.

Khi có phát sinh

 

3

Lãnh đạo khoa; Tổ Khảo thí; Tổ đào tạo;Bộ phận Tài chính:

Ban KHTC; Ban Giám đốc

Căn cứ Biên bản nghiệm thu, Bộ môn hoặc tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng lập Bảng kê chi tiền/Giấy đề nghị thanh toán kinh phí làm ngân hàng đề thi (theo mẫu ….) trong đó ghi rõ tên các học phần, hình thức thi, số câu hỏi biên soạn, kinh phí ra đề, kinh phí phản biện, kinh phí nghiệm thu... Gửi cho Tổ Đào tạo xác nhận, Bộ phận Tài chính kiểm tra, rà soát và trình lãnh đạo khoa ký. Sau đó gửi cho Ban KHTC .

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

 

4

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Ban KHTC kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót sẽ thống nhất cùng điều chỉnh trình Ban Giám đốc phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ chuyển tiền kèm toàn bộ hồ sơ liên quan để chuyển tiền thanh toán cho cán bộ.

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Quyết định hoặc kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi được Giám đốc phê duyệt

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Dự toán kinh phí kèm theo

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề của Giám đốc ĐHTN

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Biên bản họp hội đồng và quyết định nghiệm thu ngân hàng đề

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Biên bản nghiệm thu và các hồ sơ có liên quan;                                        

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Bảng kê chi tiền cho cá nhân và các hoá đơn chừng từ khác (nếu có)

C40-HD

Theo quy định

Ban KHTC

7

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

8

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản; ủy nhiệm chi.

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các bài liên quan