QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 7: Quy trình thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết

Quy trình 7: Quy trình thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các Khoa;

Ban Đào tạo;

Ban KHTC.

 

Hằng năm, các Khoa lập kế hoạch đăng ký biên soạn giáo trình, xây dựng hoặc điều chỉnh khung chương trình, đề cương chi tiết, dự toán chi tiết của nhiệm vụ. Hồ sơ gửi Ban Đào tạo kiểm tra xác nhận nhiệm vụ, sau đó gửi Ban KHTC kiểm tra, rà soát dự toán chi tiết và trình Giám đốc phê duyệt.

Khi có phát sinh

 

2

Các Khoa;

Ban Đào tạo

Ban KHTC

Ban Giám đốc

Căn cứ vào kế hoạch và dự toán chi tiết đã được Ban Giám đốc phê duyệt, khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ Đào tạo phối hợp với Bộ phận tài chính lập hồ sơ thanh toán bao gồm: Biên bản nghiệm thu (có chữ ký của các thành viên HĐ nghiệm thu), Giấy đề nghị thanh toán, Bảng thanh toán kinh phí biên soạn đề cương chi tiết cho tất cả các học phần (trong đó ghi rõ tên học phần, tác giả, kính phí trả cho tác giả) phản biện, nghiệm thu, đăng ký nghiệm thu, gửi cho Ban  KHTC để kiểm tra, rà soát.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

3

Ban Đào tạo; Ban KHTC;

Tổ Đào tạo;

Bộ phận Tài chính;

Sau khi hoàn tất hồ sơ nghiệm thu chuyển cho Ban KHTC để kiểm tra, rà soát và trình Giám đốc phê duyệt thanh toán. Hồ sơ sau khi được phê duyệt sẽ được chuyển tiền thanh toán cho cá nhân và nhà cung cấp (nếu có)

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Kế hoạch Biên soạn được Giám đốc phê duyệt

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Dự toán kinh phí được Ban Kế hoạch Tài chính kiểm tra và trình Giám đốc phê duyệt

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Quyết định phê duyệt kế hoạch hoặc Kế hoạch biên soạn được Giám đốc phê duyệt

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Biên bản nghiệm thu chương trình chi tiết

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Ý kiến nhận xét của các thành viên phản biện

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí biên soạn đề cương chi tiết.

--

Theo quy định

Ban KHTC

8

Bảng kê chi tiền (nếu có)

C40b-HD

Theo quy định

Ban KHTC

9

Giấy đề nghị thanh toán.

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

10

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các bài liên quan