QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

8.1. Quy trình tạm ứng

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Các đơn vị liên quan;

2- Ban KHTC; 
3- Ban Giám đốc.

Căn cứ vào Chủ trương, Kế hoạch, Thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn,  hoặc tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, Quyết định mức thu phí (đã được giám đốc phê duyệt)..., Văn phòng đề án, các khoa và đơn vị được giao nhiệm vụ, lập Dự toán kinh phí có xác nhận của người phụ trách bộ phận gửi cho Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất là  10 ngày trước khi bắt đầu lớp học.

 

2

1- Ban KHTC.

2- Ban GĐ.

Đối với những khoản chi được tạm ứng. Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền tạm ứng cho người đề nghị.

Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Chủ trương, Kế hoạch, Thông báo mở lớp (bản sao) hoặc kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Quyết định thu phí, lệ phí (nếu có);

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Dự toán kinh phí (bản sao);

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Quyết định mở lớp (bao gồm danh sách học viên)

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Quyết định ban tổ chức lớp (nếu có)

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Quyết định hội đồng thi, các ban coi thi, chấm thi, kế hoạch tổ chức thi; Danh sách thí sinh dự thi

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Giấy đề nghị tạm ứng

C32-HD

Theo quy định

Ban KHTC

8.2. Quy trình thanh toán tạm ứng và thanh toán không tạm ứng

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Các đơn vị liên quan;
2- Ban KHTC; 
3- Ban Giám đốc.

-  Đối với trường hợp thanh toán tạm ứng: Sau khi hoàn thành công việc, văn phòng đề án, các khoa và đơn vị được giao nhiệm vụ, lập Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của người phụ trách bộ phận , Giấy thanh toán tạm ứng, Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán kèm theo toàn bộ hồ sơ chuyển cho kế toán thanh toán của Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu và trình lãnh đạo Ban KHTC và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Đối với trường hợp thanh toán không qua tạm ứng: Sau khi hoàn thành công việc, văn phòng đề án, các khoa và đơn vị được giao nhiệm vụ, lập Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của người phụ trách bộ phận, Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán kèm theo toàn bộ hồ sơ chuyển cho kế toán thanh toán của Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu và trình lãnh đạo Ban KHTC và trình Ban Giám đốc phê duyệt

Chậm nhất sau 15 ngày khi lớp học kết thúc, ban tổ chức lớp học phải hoàn tất thủ tục thanh toán.

 

2

Ban KHTC

Ban Giám đốc

Ban KHTC lập chứng từ thanh toán tạm ứng kèm theo toàn bộ hồ sơ bước 1 trình Giám đốc phê duyệt

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Chủ trương, Kế hoạch, Thông báo mở lớp (bản sao)

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Quyết định thu phí, lệ phí (nếu có)

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Dự toán kinh phí (bản gốc);)

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Quyết định mở lớp (có danh sách học viên).

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Quyết định ban tổ chức lớp (nếu có)

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Quyết định hội đồng thi, các ban coi thi, chấm thi, kế hoạch tổ chức thi

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán; Bản kê chi tiền; Hóa đơn tài chính của các chi phí liên quan phát sinh (nếu có);

--

Theo quy định

Ban KHTC

8

Giấy thanh toán tạm ứng

C33-BB

Theo quy định

Ban KHTC

9

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

10

Phiếu thu/Phiếu chi/ Uỷ nhiệm chi/Giấy rút dự toán

C2-02-NS; C30-BB; C31-BB

Theo quy định

Ban KHTC

Các bài liên quan