QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 9: Quy trình thanh toán kinh phí của Hội đồng hội đồng xét duyệt các loại danh hiệu cấp Đại học và các Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS và các Hội đồng khác cấp Đai học

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

9.1 Quy trình tạm ứng

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Các đơn vị liên quan;

2- Ban KHTC; 
3- Ban Giám đốc.

Đại diện các đơn vị có liên quan căn cứ vào Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt các loại danh hiệu và các Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS và các Hội đồng khác đã được Ban Giám đốc phê duyệt lập Giấy đề nghị tạm ứng kèm theo Dự toán kinh phí có xác nhận của người phụ trách bộ phận gửi cho Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất là 5 ngày trước khi bắt đầu công việc

 

2

1- Ban KHTC.

2- Ban GĐ.

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền cho người đề nghị. 

Chậm nhất là 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt các loại danh hiệu và các Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS và các Hội đồng khác cấp Đại học (bản sao);

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Dự toán kinh phí (bản sao)

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy đề nghị tạm ứng;

C32-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Phiếu chi/ Uỷ nhiệm chi/Giấy rút dự toán

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

 9.2 Quy trình thanh toán

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Các đơn vị liên quan;

2- Ban KHTC; 
3- Ban Giám đốc.

- Đối với trường hợp thanh toán tạm ứng: Sau khi hoàn thành công việc, đại diện các đơn vị liên quan lập Giấy đề nghị thanh toán, Giấy thanh toán tạm ứng (theo mẫu), Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán kèm theo toàn bộ hồ sơ chuyển cho kế toán thanh toán của Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu và trình lãnh đạo Ban KHTC và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Đối với trường hợp thanh toán không qua tạm ứng: Sau khi hoàn thành công việc, đại diện các đơn vị liên quan lập Giấy đề nghị thanh toán, Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán kèm theo toàn bộ hồ sơ chuyển cho kế toán thanh toán của Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu và trình lãnh đạo Ban KHTC và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc công việc

 

2

1- Ban KHTC.

2- Ban GĐ.

- Kế toán thanh toán lập chứng từ thanh toán tạm ứng hoặc thanh toán không tạm ứng.

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

lưu

Nơi lưu

1

Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt các loại danh hiệu và các Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS và các Hội đồng khác (bản gốc);

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Dự toán kinh phí (bản gốc);

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy thanh toán tạm ứng

C33-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

5

Hóa đơn tài chính đối với các dịch vụ liên quan (nếu có).

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản; ủy nhiệm chi; phiếu chi.

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

Các bài liên quan