QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ CHUYÊN MÔN

Ngày 21-10-2020

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền thỉnh giảng

17/03/2015 | 08:37

1.1. Đối với thỉnh giảng hệ chính quy 1.2. Đối với thỉnh giảng sau đại học (liên kết đào tạo quốc tế) 1.3. Thỉnh giảng đối với hệ vừa học vừa làm các Khoa

Quy trình 2: Quy trình thanh toán tiền cho Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ chương trình liên kết quốc tế

17/03/2015 | 08:36

Quy trình 2: Quy trình thanh toán tiền cho Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ chương trình liên kết quốc tế

Quy trình 3: Quy trình thanh toán tiền vượt giờ chuẩn

17/03/2015 | 08:36

Quy trình 3: Quy trình thanh toán tiền vượt giờ chuẩn

Quy trình 4: Quy trình thanh toán dịch vụ thuê ngoài

17/03/2015 | 08:35

Quy trình 4: Quy trình thanh toán dịch vụ thuê ngoài

Quy trình 5: Quy trình thanh toán khoản thưởng do bảo vệ thành công luận án tiến sỹ; hỗ trợ học phí đi học Sau đại học và được cử đi học các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, giảng viên được hưởng chế độ thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ

17/03/2015 | 08:34

5.1. Đối với cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ được hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ 5.2. Đối với cán bộ, giảng viên được cử đi học sau đại học và các loại hình đào tạo khác thuộc diện cơ quan thanh toán tiền học phí

Quy trình 6: Quy trình thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi

17/03/2015 | 08:33

Quy trình 6: Quy trình thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi

Quy trình 7: Quy trình thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết

17/03/2015 | 08:32

Quy trình 7: Quy trình thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

17/03/2015 | 08:32

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Quy trình 9: Quy trình thanh toán kinh phí của Hội đồng hội đồng xét duyệt các loại danh hiệu cấp Đại học và các Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS và các Hội đồng khác cấp Đai học

17/03/2015 | 08:30

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Trang 1/1 <1>