QUY TRÌNH THANH TOÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 21-10-2020

Quy trình 1: Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

17/03/2015 | 09:00

Quy trình 1: Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản chi khác trong đề tài

17/03/2015 | 09:00

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản chi khác trong đề tài

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

17/03/2015 | 08:59

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Trang 1/1 <1>