Quy trình đang trong quá trình thử nghiệm, mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban KHTC – ĐHTN theo email bankhtc.dhtn@moet.edu.vn
Mục đích: Đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản chi thanh toán cho cá nhân cán bộ, viên chức và người lao động khác của Đại học theo quy định của chế độ tài chính của nhà nước và quy chế, quy định của Đại học.

Yêu cầu: Các bộ phận có liên quan đến quy trình thanh toán phải tuân thủ đầy đủ quy định của quy trình đối với việc thanh toán từng khoản chi cho cá nhân có liên quan, chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định của từng quy trình.

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản truy lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản truy lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng

Quy trình 3.1: Quy trình thanh toán tiền thu nhập ngày lễ tết hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác

Quy trình 3.1: Quy trình thanh toán tiền thu nhập ngày lễ tết hoặc các ngày kỷ niệm, các khoản thanh toán tiền thưởng thi đua, thưởng đột xuất, các khoản thanh toán ngoài lương và các khoản chi quỹ phúc lợi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ Đối với thanh toán thu nhập ngày lễ, tết, nghỉ hè hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác

Quy trình 3.2: Thanh toán các khoản tiền thưởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ

Quy trình 3.2: Thanh toán các khoản tiền thưởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ

Quy trình 3.3: Thanh toán các loại tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức

Quy trình 3.3: Thanh toán các loại tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức

Quy trình 4: Quy trình Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm

Quy trình 4: Quy trình Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm

Quy trình 3.4 Quy trình thanh toán tiền phụ cấp ngoài lương

Quy trình 3.4 Quy trình thanh toán tiền phụ cấp ngoài lương

Quy trình 5: Quy trình thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và KPCĐ cho cơ quan công đoàn

Quy trình 5: Quy trình thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và KPCĐ cho cơ quan công đoàn

Quy trình 6.1: Quy trình thanh toán học bổng

Quy trình 6.1: Quy trình thanh toán học bổng

Quy trình 6.2: Thanh toán tiền trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định

Quy trình 6.2: Thanh toán tiền trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền thỉnh giảng

1.1. Đối với thỉnh giảng hệ chính quy 1.2. Đối với thỉnh giảng sau đại học (liên kết đào tạo quốc tế) 1.3. Thỉnh giảng đối với hệ vừa học vừa làm các Khoa

Quy trình 2: Quy trình thanh toán tiền cho Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ chương trình liên kết quốc tế

Quy trình 2: Quy trình thanh toán tiền cho Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, chuyên đề và luận án tiến sỹ chương trình liên kết quốc tế

Quy trình 3: Quy trình thanh toán tiền vượt giờ chuẩn

Quy trình 3: Quy trình thanh toán tiền vượt giờ chuẩn

Quy trình 4: Quy trình thanh toán dịch vụ thuê ngoài

Quy trình 4: Quy trình thanh toán dịch vụ thuê ngoài

Quy trình 5: Quy trình thanh toán khoản thưởng do bảo vệ thành công luận án tiến sỹ; hỗ trợ học phí đi học Sau đại học và được cử đi học các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, giảng viên được hưởng chế độ thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ

5.1. Đối với cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ được hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ 5.2. Đối với cán bộ, giảng viên được cử đi học sau đại học và các loại hình đào tạo khác thuộc diện cơ quan thanh toán tiền học phí

Quy trình 6: Quy trình thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi

Quy trình 6: Quy trình thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi

Quy trình 7: Quy trình thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết

Quy trình 7: Quy trình thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Quy trình 9: Quy trình thanh toán kinh phí của Hội đồng hội đồng xét duyệt các loại danh hiệu cấp Đại học và các Hội đồng xét duyệt chức danh GS, PGS và các Hội đồng khác cấp Đai học

Quy trình 8: Quy trình thanh toán kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh B1, B2 châu âu; Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Mục đích: Đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản chi thanh toán dịch vụ mua ngoài đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động chuyên môn, dự án, sản xuất kinh doanh của Đại học trên cơ sở tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả.

Yêu cầu: Các bộ phận có liên quan đến quy trình thanh toán phải tuân thủ đầy đủ quy định của quy trình đối với việc thanh toán từng khoản chi dịch vụ mua ngoài có liên quan về nội dung chi, định mức chi, chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định của từng quy trình.

Quy trình 1: Quy trình thanh toán các dịch vụ công cộng

Quy trình thanh toán các dịch vụ công cộng

Quy trình 2: Quy trình thanh toán chi tiếp khách

Quy trình 2: Quy trình thanh toán chi tiếp khách

Quy trình 3: Quy trình thanh toán đối với đoàn đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo của cán bộ các ban chuyên môn, giảng viên của các khoa, cán bộ các ban đi công tác, tham dự hội thảo, hội nghị

Quy trình 3: Quy trình thanh toán đối với đoàn đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo của cán bộ các ban chuyên môn, giảng viên của các khoa, cán bộ các ban đi công tác, tham dự hội thảo, hội nghị

Quy trình 4: Quy trình thanh toán đoàn vào

Quy trình 4: Quy trình thanh toán đoàn vào

Quy trình 5: Quy trình thanh toán đoàn ra

Quy trình 5: Quy trình thanh toán đoàn ra

Quy trình 6: Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo (thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu hội nghị, công tác phí ĐHTN chỉ thanh toán hội nghị cấp Đại học và các hội nghị đặc biệt khác được Giám đốc phê duyệt)

Quy trình 6: Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo (thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu hội nghị, công tác phí ĐHTN chỉ thanh toán hội nghị cấp Đại học và các hội nghị đặc biệt khác được Giám đốc phê duyệt)

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, thiết bị , công cụ, dụng cụ

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, thiết bị , công cụ, dụng cụ

Quy trình 2: Quy trình thanh toán về sửa chữa nhỏ tài sản cố định, nhà cửa, vật kiến trúc (áp dụng với các gói thầu dưới 100 triệu)

Quy trình 2: Quy trình thanh toán về sửa chữa nhỏ tài sản cố định, nhà cửa, vật kiến trúc (áp dụng với các gói thầu dưới 100 triệu)

Quy trình 1: Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

Quy trình 1: Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản chi khác trong đề tài

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản chi khác trong đề tài

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài