QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ MUA NGOÀI, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Ngày 17-03-2015

Quy trình 1: Quy trình thanh toán các dịch vụ công cộng

Quy trình thanh toán các dịch vụ công cộng

1.1. Quy trình thanh toán xăng dầu

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Văn phòng

2- Ban KHTC; 
3- Ban Giám đốc..

Cuối tháng hoặc hết đợt đi công tác, lái xe phải lập Giấy đề nghị thanh toán kèm Bảng kê hành trình công tác (theo mẫu) có xác nhận của Lãnh đạo Văn phòng gửi cho Ban KHTC. Kế toán thanh toán xem xét đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ trình Ban Giám đốc phê duyệt.

--

 

2

1- Ban KHTC.

2- Ban GĐ.

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ kèm theo hồ sơ thanh toán với KBNN để chuyển tiền thanh toán

Chậm nhất 

5 ngày

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy đề nghị thanh toán

C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

2

Bảng kê hành trình công tác

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Lệnh điều xe và Giấy xin xe tương ứng

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Hóa đơn tài chính (mua xăng, dầu).

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Bảng tổng hợp thanh toán xăng dầu do Lãnh đạo Văn phòng ký

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Hồ sơ thanh toán các bước 1.

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

1.2. Đối với tiền thuê phương tiện vận chuyển, tiền vệ sinh môi trường, tiền dịch vụ sửa chữa, chi phí thuê mướn khác

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các bộ phận có liên quan;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

‑ Các đơn vị hoặc bộ phận có liên quan được giao thực hiện công việc thuê các dịch vụ như phương tiện vận chuyển, vệ sinh môi trường, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ thuê mướn khác gửi hồ sơ thanh toán gồm Tờ trình xin thanh toán kèm theo Kế hoạch thuê các dịch vụ đã được Ban Giám đốc phê duyệt và hoá đơn tài chính do người cung cấp dịch vụ cho kế toán thanh toán của Ban KHTC.

- Đối với các khoản thuê mướn có giá trị trên 5 triệu đồng thì phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ như dịch vụ vệ sinh vận chuyển rác hàng tháng, dịch vụ quét dọn, mở phòng học, chăm sóc cây cảnh phát sinh hàng tháng mà thuộc trường hợp phải xét thầu thì tuân thủ theo luật đấu thầu. Hàng tháng, bên cung cấp dịch vụ căn cứ khối lượng công việc thực tế đã được Ban CSVC và các đơn vị xác nhận và ký biên bản nghiệm thu (nếu là tháng cuối cùng thực hiện dịch vụ trong hợp đồng thì hồ sơ đề nghị thanh toán của bên thực hiện dịch vụ phải kèm theo Biên bản thanh lý). Trên cơ sở đó bên cung cấp dịch vụ lập giấy đề nghị thanh toán kèm theo hoá đơn tài chính gửi Ban KHTC để kiểm tra, rà soát và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi có phát sinh

 

2

1- Ban KHTC.

2- Ban GĐ.

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ thanh toán và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển chuyển tiền thanh toán.

Chậm nhất 5 ngày

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Kế hoạch thuê dịch vụ được Ban Giám đốc phê duyệt;                                                                                                                                                                                                                          

--

10 năm

Ban KHTC

2

Quyết định phê duyệt kết quả xét thầu;   

--

3

Hợp đồng cung cấp dịch vụ;             

--

4

Biên bản nghiệm thu;                     

--

5

Biên bản thanh lý

--

6

Hóa đơn tài chính;               

--

7

Tờ trình xin thanh toán.

--

8

Hồ sơ thanh toán các bước 1

--

9

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Các bài liên quan