QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ MUA NGOÀI, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Ngày 17-03-2015

Quy trình 2: Quy trình thanh toán chi tiếp khách

Quy trình 2: Quy trình thanh toán chi tiếp khách

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban KHTC; 

 Ban Giám đốc..

Sau khi hoàn thành công việc, cá nhân được giao tiếp khách lập Bảng kê chứng từ thanh toán kèm Giấy đề nghị thanh toán gửi Ban KHTC để kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót sẽ điều chỉnh và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phải làm thủ tục chi tiền

 

2

1- Ban KHTC.

2- Ban GĐ.

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ kèm theo toàn bộ hồ sơ thanh toán.

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Dự toán/Tờ trình

Mẫu 01

10 năm

Ban KHTC

2

Giấy đề nghị thanh toán, Bảng kê chứng từ thanh toán (kèm các chứng từ có liên quan đến tiếp khách)          

C37-HD

3

Thư mời, chương trình làm việc tại ĐHTN (nếu là khách quốc tế)

--

4

Hồ sơ thanh toán các bước 1.

--

5

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi;

C2-02-NS

Các bài liên quan