QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ MUA NGOÀI, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Ngày 17-03-2015

Quy trình 3: Quy trình thanh toán đối với đoàn đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo của cán bộ các ban chuyên môn, giảng viên của các khoa, cán bộ các ban đi công tác, tham dự hội thảo, hội nghị

Quy trình 3: Quy trình thanh toán đối với đoàn đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo của cán bộ các ban chuyên môn, giảng viên của các khoa, cán bộ các ban đi công tác, tham dự hội thảo, hội nghị

3.1. Quy trình Thanh toán đối với trường hợp có tạm ứng kinh phí  

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Văn phòng

2- Ban KHTC; 
3- Ban Giám đốc..

Căn cứ vào Kế hoạch năm học; Tờ trình về việc cử cán bộ công tác, giảng viên đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo, giấy triệu tập, giấy mời tham dự hội thảo, hội nghị... đã được Ban Giám đốc phê duyệt và ra Quyết định cử cán bộ tham dự. Trưởng đoàn hoặc cán bộ được cử đi lập Giấy đề nghị tạm ứng kèm theo Dự toán kinh phí có xác nhận của người phụ trách bộ phận gửi Ban KHTC để kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất là 5 ngày trước ngày đi công tác, thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo

 

2

 

 

Nếu đi công tác bằng máy bay phải đảm bảo đúng đối tượng được quy định hoặc được Giám đốc phê duyệt. Vé máy bay phải đặt chỗ trước 15 ngày chuyển hồ sơ cho ban KHTC để chuyển tiền tạm ứng mua vé máy bay. Thực hiện quy trình mua vé máy bay như đối với đoàn đi công tác nước ngoài

Chậm nhất trước 15 ngày nếu đi công tác, thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo...

 

3

Ban KHTC

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền tạm ứng.

Chậm nhất 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Dự toán kinh phí (bản sao);  Tờ trình về việc cử cán bộ công tác, giảng viên đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo (bản sao)

Mẫu 01

10 năm

Ban KHTC

2

Giấy triệu tập/ giấy mời tham dự hội thảo, hội nghị...

--

3

Quyết định của Ban Giám đốc về việc cử cán bộ, giảng viên  đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo (bản sao)

--

4

Giấy đề nghị tạm ứng.

C32-HD

5

Hồ sơ thanh toán các bước 1.

--

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2-02-NS

 

3.2. Đối với trường hợp không tạm ứng hoặc thanh toán tạm ứng

NỘI DUNG:

 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

 1- Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ;

 2- Ban KHTC;     
3- Ban Giám đốc.

Cán bộ các ban chức năng, cán bộ và giảng viên đại diện các Khoa căn cứ vào Kế hoạch năm học; Tờ trình về việc cử cán bộ, giảng viên đi công tác, thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo đã được Ban Giám đốc phê duyệt, Quyết định của Ban Giám đốc về việc cử cán bộ, giảng viên đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo để lập Giấy đề nghị thanh toán kèm theo Dự toán kinh phí có xác nhận của người phụ trách bộ phận gửi cho Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Chậm nhất là 5 ngày trước ngày đi công tác, thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo

 

2

Các đơn vị được giao nhiệm vụ.

Ban KHTC

Ban Giám đốc

 

Đối với các trường hợp đi công tác bằng máy bay phải tuân thủ các quy định của nhà nước về đi công tác. Vé máy bay phải đặt trước 15 ngày tính đến ngày xuất phát. Hồ sơ thanh toán như quy định mua vé máy bay đi quốc tế

--

 

3

Ban KHTC

 

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ kèm theo hồ sơ thanh toán bước 1 và bước 2 (nếu có) để chuyển tiền tạm ứng.

Chậm nhất 5 ngày

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C37-HD

10 năm

Ban KHTC

2

Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán

Biểu mẫu 02

3

Tờ trình về việc cử cán bộ, giảng viên đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo (bản gốc);

Biểu mẫu 03

4

Quyết định của Ban Giám đốc về việc cử cán bộ, giảng viên  đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo (bản gốc);

--

5

Dự toán kinh phí (bản gốc);

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Giấy đi đường đóng dấu xác nhận nơi đến; Vé tàu xe; Hóa đơn tài chính về tiền phòng ngủ, và các chứng từ khác có liên quan;

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Danh sách nhận tiền (nếu có); Giấy biên nhận

--

Theo quy định

Ban KHTC

8

Báo cáo kết quả công việc của trưởng đoàn.

--

Theo quy định

Ban KHTC

9

Hồ sơ xét chọn nhà thầu theo quy định của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với quy mô của từng đoàn đi.

--

Theo quy định

Ban KHTC

10

Hợp đồng mua vé máy bay.

--

Theo quy định

Ban KHTC

11

Giấy đề nghị tạm ứng của nhà thầu.

--

Theo quy định

Ban KHTC

12

Hồ sơ thanh toán các bước 1,2.

--

Theo quy định

Ban KHTC

13

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2-02-NS

Theo quy định

Ban KHTC

Các bài liên quan