QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ MUA NGOÀI, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Ngày 17-03-2015

Quy trình 4: Quy trình thanh toán đoàn vào

Quy trình 4: Quy trình thanh toán đoàn vào

4.1. Quy trình Thanh toán trường hợp có tạm ứng (chỉ thực hiện với các nhiệm vụ thật cần thiết và đảm bảo các quy định về tạm ứng)

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1-Các đơn vị có liên quan;

2- Ban HTQT;

3- Ban KHTC;

4-Ban Giám đốc.

Căn cứ vào kế hoạch làm việc, các đơn vị khi có yêu cầu đón khách quốc tế làm việc với ĐHTN, đón giảng viên quốc tế đến giảng dạy và làm việc tại ĐHTN phải báo cáo kế hoạch với ban HTQT.  Ban HTQT kiểm tra, xem xét và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch làm việc của đoàn (hoặc giảng viên quốc tế) và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện. Đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán gửi Ban KHTC kiểm tra, rà soát và trình Ban Giám đốc phê duyệt dự toán.

Gửi hồ sơ tối thiểu 3 ngày trước khi đoàn đến 

 

2

 

1- Ban KHTC;
3- Ban Giám đốc.

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán của Ban KHTC lập Bảng kê chứng từ thanh toán và Giấy rút dự toán kèm theo hồ sơ liên quan gửi Kho bạc Nhà nước để tạm ứng kinh phí.

05 ngày làm việc

 

 

VI. BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Tờ trình đón tiếp đoàn vào được duyệt

--

10 năm

Ban KHTC

2

Kế hoạch làm việc

--

3

Lịch làm việc

--

4

Dự toán kinh phí đoàn vào được duyệt

--

5

Hồ sơ thanh toán các bước 1.

--

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2/02 NS

4.2. Quy trình Thanh toán tạm ứng và thanh toán không qua tạm ứng

NỘI DUNG: 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Ban QLKH;
2- Ban KHTC;
3- Ban Giám đốc..

Thanh toán hoàn ứng: Đơn vị được giao nhiệm vụ lập giấy thanh toán tạm ứng (theo mẫu) kèm theo hồ sơ thanh toán theo quy định gửi cho Ban KHTC. Hoá đơn tài chính phải ghi đầy đủ ngày tháng, các nội dung về số lượng, đơn giá, từng loại dịch vụ sử dụng. Ban KHTC kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Thanh toán không qua tạm ứng: bao gồm hồ sơ như bước 1 mục 3.1 trên đây và kèm theo hồ sơ như thanh toán hoàn ứng.

Chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc đợt làm việc của đoàn vào đơn vị được giao nhiệm vụ phải làm thủ tục thanh toán.

 

2

1- Ban KHTC;
2 - Đơn vị thực hiện

3- Ban Giám đốc.

 

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập Bảng kê chứng từ thanh toán và Giấy thanh toán tạm ứng kinh phí của Kho bạc kèm theo hồ sơ thanh toán theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán tạm ứng và thanh toán cho đơn vị được giao nhiệm vụ.

 Chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy thanh toán tạm ứng

--

10 năm

Ban KHTC

2

Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán có xác nhận của Ban HTQT;

--

3

Hóa đơn tài chính và các chứng từ có liên quan

--

4

Bản ghi nhớ hoặc kết quả làm việc.

--

5

Hồ sơ thanh toán các bước 1.

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

C2/02 NS

Các bài liên quan