QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ MUA NGOÀI, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Ngày 17-03-2015

Quy trình 6: Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo (thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu hội nghị, công tác phí ĐHTN chỉ thanh toán hội nghị cấp Đại học và các hội nghị đặc biệt khác được Giám đốc phê duyệt)

Quy trình 6: Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo (thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu hội nghị, công tác phí ĐHTN chỉ thanh toán hội nghị cấp Đại học và các hội nghị đặc biệt khác được Giám đốc phê duyệt)

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1-Các đơn vị có liên quan;

2- Ban HTQT;

3- Ban KHTC;

4-Ban Giám đốc.

Căn cứ vào kế hoạch về việc tổ chức hội nghị, hội thảo cấp Đại học đã được Giám đốc phê duyệt. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ lập dự toán chi tiêu hội nghị. Gửi dự toán kèm theo hồ sơ gửi về Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, ra soát theo quy định và trình Giám đốc phê duyệt dự toán chi tiêu hội nghị.

Khi có phát sinh

 

2

 

1- Các đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo;
2- Các ban chức năng có liên quan;

 3- Văn phòng;
4- Ban KHTC.

5-Ban Giám đốc

Khi hoàn thành việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đại diện đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo lập Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của bộ phận (khoa, ban) riêng đối với hội nghị, hội thảo NCKH phải có thêm xác nhận của Ban Quản lý Khoa học Công nghệ và môi trường kèm theo hồ sơ thanh toán theo quy định gửi cho Ban KHTC để kiểm tra, rà soát. Hoá đơn tài chính phải thể hiện rõ các nội dung về số lượng, đơn giá và thành tiền của từng loại hàng hoá, dịch vụ. Sau khi kiểm tra xong, Ban KHTC trình Ban Giám đốc phê duyệt.                  

Khi có phát sinh

 

3

Ban KHTC.

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC sẽ lập chứng từ thanh toán với KBNN toán các khoản chi.

5 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Tờ trình, kế hoạch tổ chức và các giấy tờ có liên quan đến tổ chức hội nghị đã được Giám đốc phê duyệt.

Mẫu 01

10 năm

Ban KHTC

2

Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban chương trình

--

3

Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị

--

4

Chương trình hội nghị, hội thảo

 

5

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu 02

6

Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán

--

7

Biên bản hội thảo

--

8

Danh sách chi tiền cho đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo, báo cáo viên, phục vụ, lái xe và ban tổ chức hội nghị

Mẫu 04

9

Hoá đơn tài chính (nếu có) kèm theo Biên bản xét duyệt giá

--

10

Giấy biên nhận (nếu có) kèm theo sản phẩm

--

11

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

Mẫu 03

10 năm

Ban KHTC

 

Các bài liên quan