QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ MUA NGOÀI, TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO

Ngày 21-10-2020

Quy trình 1: Quy trình thanh toán các dịch vụ công cộng

17/03/2015 | 08:56

Quy trình thanh toán các dịch vụ công cộng

Quy trình 2: Quy trình thanh toán chi tiếp khách

17/03/2015 | 08:54

Quy trình 2: Quy trình thanh toán chi tiếp khách

Quy trình 3: Quy trình thanh toán đối với đoàn đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo của cán bộ các ban chuyên môn, giảng viên của các khoa, cán bộ các ban đi công tác, tham dự hội thảo, hội nghị

17/03/2015 | 08:54

Quy trình 3: Quy trình thanh toán đối với đoàn đi thực tế chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, học tập mô hình đào tạo của cán bộ các ban chuyên môn, giảng viên của các khoa, cán bộ các ban đi công tác, tham dự hội thảo, hội nghị

Quy trình 4: Quy trình thanh toán đoàn vào

17/03/2015 | 08:53

Quy trình 4: Quy trình thanh toán đoàn vào

Quy trình 5: Quy trình thanh toán đoàn ra

17/03/2015 | 08:52

Quy trình 5: Quy trình thanh toán đoàn ra

Quy trình 6: Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo (thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu hội nghị, công tác phí ĐHTN chỉ thanh toán hội nghị cấp Đại học và các hội nghị đặc biệt khác được Giám đốc phê duyệt)

17/03/2015 | 08:50

Quy trình 6: Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo (thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu hội nghị, công tác phí ĐHTN chỉ thanh toán hội nghị cấp Đại học và các hội nghị đặc biệt khác được Giám đốc phê duyệt)

Trang 1/1 <1>