QUY TRÌNH THANH TOÁN MUA SẮM, SỬA CHỮA VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ SỬA CHỮA NHỎ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Ngày 21-10-2020

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, thiết bị , công cụ, dụng cụ

17/03/2015 | 08:58

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, thiết bị , công cụ, dụng cụ

Quy trình 2: Quy trình thanh toán về sửa chữa nhỏ tài sản cố định, nhà cửa, vật kiến trúc (áp dụng với các gói thầu dưới 100 triệu)

17/03/2015 | 08:58

Quy trình 2: Quy trình thanh toán về sửa chữa nhỏ tài sản cố định, nhà cửa, vật kiến trúc (áp dụng với các gói thầu dưới 100 triệu)

Trang 1/1 <1>