QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 1: Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

Quy trình 1: Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

1.1 Thanh toán đề tài NCKH đối với các hoạt động mang tính chất chuyên môn ( Tạm ứng )

 NỘI DUNG: 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Chủ nhiệm đề tài;

Ban QLKH;

Ban KHTC.

Các chủ nhiệm đề tài căn cứ vào Hợp đồng NCKH giữa Đại học và chủ nhiệm đề tài, Thuyết minh đề tài, Dự toán kinh phí và số kinh phí đã được cấp để lập Giấy đề nghị tạm ứng có chữ ký xác nhận của Ban QLKH kèm theo Kế hoạch thực hiện đề tài theo từng giai đoạn gửi cho Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, rà soát và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi có nhu cầu phát sinh

 

2

 

1- Ban KHTC;
2- Ban Giám đốc.

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ kèm theo hồ sơ trình Ban Giám đốc ký và gửi kho bạc chuyển tiền tạm ứng cho chủ nhiệm đề tài

Khi có phát sinh

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy đề nghị tạm ứng

C32-HD

10 năm

Ban KHTC

2

Kế hoạch thực hiện đề tài theo từng giai đoạn tạm ứng

--

3

Giấy rút dự toán ngân sách hoặc Séc rút tiền mặt

C2-02-NS

4

Bảng kê chứng từ thanh toán

C41-HD

5

Toàn bộ hồ sơ quy định tại bước 1

--

1.2 Thanh toán đề tài NCKH đối với các hoạt động mang tính chất chuyên môn (thanh toán tạm ứng)

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Các đơn vị chủ trì hội nghị, hội thảo;
2- Các Khoa, Phòng, Ban;
3- Ban QLKH;
4- Ban KHTC

Cuối năm tài chính, các chủ nhiệm đề tài phải làm thủ tục thanh toán tạm ứng. Hồ sơ thanh toán gồm Giấy thanh toán tạm ứng kèm theo Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán có xác nhận của Ban QLKH và hồ sơ khác theo quy định gửi cho Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, rà soát và trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Trước 15/12

 

2

 

1- Ban KHTC;
2- Ban Giám đốc.

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ kèm theo hồ sơ thanh toán trình Ban Giám đốc phê duyệt và chuyển Kho bạc thanh toán tạm ứng cho chủ nhiệm đề tài.

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy thanh toán tạm ứng

C33-BB

10 năm

Ban KHTC

2

Bảng THKP đề nghị quyết toán

Mẫu 2

3

Các hợp đồng thuê khoán CM

C08-HD

4

Bản đánh giá SP của chuyên đề

--

5

Biên bản nghiệm thu và thanh lý

C10-HD

6

Giấy biên nhận tiền

C09-HD

7

Sản phẩm chuyên đề

--

8

Giấy TT tạm ứng kinh phí với KBNN

--

9

Toàn bộ hồ sơ quy định tại bước 1

--

Các quy trình liên quan