QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản chi khác trong đề tài

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản chi khác trong đề tài

2.1 Quy trình tạm ứng các khoản chi khác trong đề tài 

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Chủ nhiệm đề tài;
2- Ban QLKH;
3- Ban KHTC;
5- Ban Giám đốc.

Chủ nhiệm đề tài căn cứ vào Tổng kinh phí dành cho mục chi khác đã được duyệt trong thuyết minh đề tài để lập dự toán kinh phí chi tiết cho mục này và Giấy đề nghị tạm ứng có xác nhận của Ban QLKH gửi Ban KHTC. Kế toán thanh toán kiểm tra, rà soát trình Lãnh đạo Ban KHTC và Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi nghiệp vụ phát sinh

 

2

 

1- Ban KHTC;
2- Ban Giám đốc.

Sau khi đã thẩm định hồ sơ, kế toán thanh toán lập Bảng kê chứng từ thanh toán kèm Giấy rút dự toán và các hồ sơ tạm ứng theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước.

Sau 5 ngày làm việc

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy đề nghị tạm ứng

C32-HD

10 năm

Ban KHTC

2

Dự toán chi tiết;

Mẫu số 2

3

Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn

--

4

Bảng kê tạm ứng

Mẫu 4

5

Giấy rút dự toán

C2-02NS

6

Các hồ sơ quy định tại bước 1

--

2.2 Quy trình thanh toán tạm ứng các khoản chi khác trong đề tài 

NỘI DUNG: 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban QLKH;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc;

Chủ nhiệm đề tài lập Giấy thanh toán tạm ứng và Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán có xác nhận của Ban QLKH kèm các hồ sơ liên quan gửi Ban KHTC. Ban KHTC kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi phát sinh nghiệp vụ

 

2

 

Ban KHTC;

Ban Giám đốc.

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập Bảng kê chứng từ thanh toán kèm Giấy thanh toán tạm ứng kinh phí với Kho bạc và giấy rút dự toán (đối với trường hợp số thực chi lớn hơn số đã tạm ứng) gửi Kho bạc Nhà nước.

Sau 5 ngày kể từ ngày nhận HS hợp lệ

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Giấy thanh toán tạm ứng

C37-HD

10 năm

Ban KHTC

2

Bảng tổng hợp KP đề nghị quyết toán

Mẫu 2

3

Hồ sơ thanh toán gồm các nội dung yêu cầu về hồ sơ ở mục a1 (nếu có)

--

4

Giấy thanh toán tạm ứng với kho bạc

 

5

Giấy rút dự toán (nếu có)

C2-02NS

6

Bảng kê chứng từ thanh toán;

C41-HD

7

Các hồ sơ quy định tại bước 1.

--

 

Các quy trình liên quan