QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 17-03-2015

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Quy trình 3: Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

1- Ban QLKH;
2- Ban KHTC;
3- Ban Giám đốc.

- Chuyên viên Ban QLKH lập Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của Ban QLKH kèm theo hồ sơ thanh toán gửi Ban KHTC. Kế toán thanh toán kiểm tra, rà soát trình Lãnh đạo Ban KHTC và Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi nghiệp vụ phát sinh

 

2

 

1- Ban KHTC;
2- Ban Giám đốc.

Sau khi đã thẩm định hồ sơ, Ban KHTC lập Bảng kê chứng từ thanh toán kèm Giấy rút dự toán gửi Kho bạc Nhà nước và thanh toán cho hội đồng.

sau 5 ngày kể từ ngày nhận đủ HS hợp lệ

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Quyết định thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài.

--

10 năm

Ban KHTC

2

Biên bản họp xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

--

3

Phiếu đánh giá, nhận xét của mỗi thành viên trong hội đồng

--

4

Danh sách nhận tiền hội đồng

Mẫu số 4

5

Giấy biên nhận kèm bài nhận xét/phản biện (nếu có).

C09-HD

6

Giấy rút dự toán

C2-02HD

7

Bảng kê chứng từ thanh toán

C41-HD

8

Các hồ sơ quy định tại bước 1.

--

Các quy trình liên quan