QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động

NỘI DUNG: 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB

Hồ sơ gửi 1 lần - Đầu năm Ban TCCB, lập bảng đăng ký quỹ lương hàng năm cho các đơn vị (Khối Văn phòng ĐHTN, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế) với số lượng biên chế, hợp đồng dài hạn, hợp đồng ngắn hạn… và hệ số lương và các khoản phụ cấp, các khoản kinh phí đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ…) trình Giám đốc phê duyệt quỹ lương trong năm của đơn vị làm căn cứ trả lương trong năm.

Trước ngày 15 tháng 1 hàng năm

 

2

Ban TCCB

- Đến kỳ phát sinh, Ban TCCB tổ chức hội đồng xét phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp đặc ngành đối với cán bộ là giảng viên, các khoản phụ cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ trình Giám đốc ra quyết định và chuyển Ban KHTC làm căn cứ thanh toán lương hàng tháng cho cán bộ giảng viên.

- Khi có phát sinh tăng, giảm cán bộ, hệ số lương, xét tăng lương cho cán bộ, cán bộ đi công tác, nghỉ chế độ… Ban TCCB phải làm điều chỉnh tăng giảm quỹ lương kèm theo các quyết định có liên quan gửi ban KHTC làm căn cứ thanh toán lương hàng tháng.

- Định kỳ quý Ban TCCB căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, ra quyết định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.

Trước ngày

 15 tháng 1

hàng năm

 

3

Các Ban, Khoa trực thuộc

Hàng tháng các Ban chức năng, các Khoa trực thuộc thực hiện chấm công theo dõi ngày công làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,… của cán bộ, viên chức và người lao động gửi Ban KHTC làm căn cứ tính trả lương cho từng cán bộ, viên chức và người lao động.

Trước ngày 5 hàng tháng (Gửi Bảng chấm công tháng trước)

 

4

Ban KHTC

Ban Giám đốc

Ban KHTC lập Danh sách lương tháng và các khoản phụ cấp được hưởng của cán bộ chia theo 4 loại: cán bộ biên chế, cán bộ hợp đồng dài hạn, cán bộ hợp đồng thử việc, cán bộ hợp có thời hạn (không đóng BHXH). Các danh sách lương được chi tiết theo từng khoa, ban, Trung tâm và chi tiết đến từng người.

Định kỳ vào ngày 5 hàng tháng.

 

 

5

Ban KHTC

Ban Giám đốc

- Định kỳ hàng tháng, Ban KHTC căn cứ vào số liệu thực tế tiền lương phải trả sau khi thu hồi các khoản tạm ứng, các khoản phải thu khác, các khoản truy lĩnh (nếu có) chuyển trả lương cho cán bộ, viên chức.

- Định kỳ hàng quý, Ban KHTC căn cứ Quyết định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, lập Bảng tính thu nhập tăng thêm và chuyển trả cho cán bộ, viên chức

Chậm nhất là ngày 15 hàng tháng

 

 

Chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý sau

 

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Đăng ký quỹ lương trong năm

--

--

--

2

Quyết định kèm theo danh sách cán bộ được hưởng phụ cấp đặc biệt ngành và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

--

--

--

3

Báo cáo phát sinh tăng giảm trong tháng (khi có phát sinh) kèm các Quyết định liên quan đến điều chỉnh tiền lương, phụ cấp CBVC.

--

--

--

4

Quyết định chi thu nhập tăng thêm

--

--

--

5

Bảng chấm công hàng tháng

Mẫu C01a-HD

Theo Quy định

Ban KHTC

6

Bảng thanh toán lương hàng tháng

Mẫu C02a-HD

Theo Quy định

Ban KHTC

7

Bảng thanh toán các khoản phụ cấp

Mẫu C05-HD

Theo Quy định

Ban KHTC

8

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm của quý

Mẫu C02b-HD

Theo Quy định

Ban KHTC

9

Bảng tổng hợp tiền lương và phụ cấp hàng tháng.

Mẫu C04a-HD

Theo Quy định

Ban KHTC

10

Danh sách chuyển khoản tiền lương

Mẫu C04b-HD

Theo Quy định

Ban KHTC

11

Hồ sơ bước 1 kèm theo

--

Theo Quy định

Ban KHTC

12

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

Theo Quy định

Ban KHTC

Các quy trình liên quan