QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản truy lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản truy lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB

Hàng tháng, Ban TCCB rà soát lại các Quyết định liên quan đến lương của các cán bộ trong tháng, lập danh sách cán bộ tăng, giảm và thay đổi hệ số hoặc phụ cấp để tính tiền truy lĩnh lương và phụ cấp và lập Bảng thanh toán truy lĩnh lương và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, số tiền còn được nhận và ký nhận.

Khi có phát sinh

 

2

Ban TCCB

Ban TCCB chuyển Bảng thanh toán truy lĩnh tiền lương và các khoản phụ cấp bằng bản cứng có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo Ban TCCB và file bản mềm cho kế toán tiền lương của Ban KHTC kiểm tra, rà soát. Trường hợp có sai sót thì phản hồi ý kiến về Ban TCCB để kiểm tra, đối chiếu lại.

Định kỳ ngày 28 hàng tháng.

 

 

3

Ban TCCB;

Ban KHTC.

Ban KHTC lập Danh sách lương tháng và các khoản phụ cấp được hưởng của cán bộ chia theo 4 loại cán bộ biên chế, cán bộ hợp đồng dài hạn, cán bộ hợp đồng thử việc, lao động có thời hạn (không đóng BHXH). Các danh sách lương được chi tiết theo từng khoa, ban, Trung tâm và chi tiết đến từng người.

Các khoản truy lĩnh và phụ cấp sẽ được thanh toán cho cán bộ cùng với thời điểm thanh toán lương của tháng phát sinh.

 

4

Ban KHTC

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ thanh toán kèm theo hồ sơ gửi KBNN để chuyển tiền thanh toán cho cán bộ.

Trước ngày 15 hàng tháng.

 

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Các quyết định liên quan đến điều chỉnh tiền lương, phụ cấp của CBVC

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Bảng truy lĩnh tiền lương, các khoản phụ cấp và lương tăng thêm của cán bộ biên chế

Mẫu C02c-HD

Theo quy định

Ban KHTC

3

Bảng truy lĩnh tiền lương, các khoản phụ cấp và lương tăng thêm của cán bộ hợp đồng

Mẫu C02c-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Bảng thanh toán truy lĩnh lương và các khoản phụ cấp của cán bộ hợp đồng có thời hạn (không đóng BHXH)

Mẫu C02c-HD

Theo quy định

Ban KHTC

5

Hồ sơ thanh toán bước 1 và bước 2

--

Theo quy định

Ban KHTC

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các quy trình liên quan