QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 3.1: Quy trình thanh toán tiền thu nhập ngày lễ tết hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác

Quy trình 3.1: Quy trình thanh toán tiền thu nhập ngày lễ tết hoặc các ngày kỷ niệm, các khoản thanh toán tiền thưởng thi đua, thưởng đột xuất, các khoản thanh toán ngoài lương và các khoản chi quỹ phúc lợi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ Đối với thanh toán thu nhập ngày lễ, tết, nghỉ hè hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Định kỳ, vào những ngày lễ tết, Ban TCCB căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc các văn bản cá biệt khác lập danh sách các cán bộ, viên chức được hưởng thu nhập gửi Ban KHTC kiểm tra, rà soát. Trường hợp có sai sót thì phản hồi ý kiến về Ban TCCB để kiểm tra, đối chiếu lại

- Ban TCCB: Khi có phát sinh.

- Ban KHTC: Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

2

Ban KHTC;

Ban Giám Đốc.

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán chuyển KBNN thanh toán cho cán bộ.

 

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Quyết định hay văn bản cá biệt (nếu có) về việc chi nhân dịp các ngày lễ, tết, nghỉ hè, ngày kỷ niệm trong năm;

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Bảng thanh toán tiền phúc lợi

Mẫu C04c-HD

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi;

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Hồ sơ thanh toán bước 1

--

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các quy trình liên quan