QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 3.2: Thanh toán các khoản tiền thưởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ

Quy trình 3.2: Thanh toán các khoản tiền thưởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Văn phòng (Bộ phận thi đua – khen thưởng); Ban KHTC.

Căn cứ vào Quyết định khen thưởng, định mức chi khen thưởng theo QCCTNB hoặc các văn bản cá biệt, Văn phòng tổng hợp lập Bảng tổng hợp thanh toán tiền thưởng gửi kế toán thanh toán của ban KHTC kiểm tra, rà soát. Nếu có sai sót phản hồi, cùng điều chỉnh và thống nhất trình Giám đốc phê duyệt

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợplệ;

 

2

Ban KHTC

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ liên quan gửi KBNN chuyển tiền thanh toán.

 

 

VI. BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Quyết định khen thưởng

--

Theo quy định

Ban KHTC

2

Bảng tổng hợp thanh toán tiền thưởng.

Mẫu C04d-HD

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ bước 1

Mẫu C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

Theo quy định

Ban KHTC

5

Hồ sơ thanh toán bước 1

--

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các quy trình liên quan