QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 3.3: Thanh toán các loại tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức

Quy trình 3.3: Thanh toán các loại tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức

NỘI DUNG:

 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các đơn vị;

Ban KHTC;

Giám đốc

Các đơn vị lập tờ trình liên quan đến nội dung được khen thưởng lập danh sách thanh toán tiền thưởng gửi Ban KHTC kiểm tra, rà soát. Nếu có sai sót phản hồi, cùng điều chỉnh và thống nhất trình Giám đốc phê duyệt.

Khi có phát sinh

 

2

Ban KHTC;

Giám đốc

Sau khi đơn vị chức năng chuyển QĐ đã được phê duyệt (Kèm file mềm danh sách theo QĐ), Ban KHTC lập chứng từ kèm theo hồ sơ gửi KBNN làm thủ tục chuyển tiền thanh toán.

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Tờ trình về việc khen thưởng (nếu có)

--

--

--

2

Quyết định chi tiền thưởng

--

--

--

3

Bảng tổng hợp thanh toán tiền thưởng.

Mẫu C04d-HD

Theo quy định

ĐHTN

4

Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ bước 1

Mẫu C37-HD

Theo quy định

ĐHTN

5

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

Theo quy định

ĐHTN

6

Kèm theo hồ sơ thanh toán bước 1,2.

--

Theo quy định

ĐHTN

 

Các quy trình liên quan