QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 4: Quy trình Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm

Quy trình 4: Quy trình Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các ban; Khoa chuyên môn;

Ban TCCB;

Giám đốc

Các bộ phận, khoa chuyên môn, ban chức năng do tính chất công việc có cán bộ, viên chức làm thêm giờ, trực đêm thường xuyên hoặc nhiệm vụ đột xuất, đầu kỳ hoặc trước khi tiến hành công việc (đối với nhiệm vụ đột xuất) phải có Tờ trình hoặc Bản đăng ký làm thêm giờ được Ban TCCB và Giám đốc duyệt;

Khi có phát sinh

--

2

Các ban; Khoa chuyên môn;

Ban TCCB;

 

Sau khi được phê duyệt, các bộ phận có người làm thêm, trực đêm lập Bảng chấm công làm thêm giờ, chấm công trực đêm (theo mẫu) có ký xác nhận của người phụ trách bộ phận, Ban TCCB và các đơn vị liên quan (nếu có).

Khi có phát sinh

Mẫu C01b-HD

3

Các ban, Khoa chuyên môn,

Ban TCCB;

Giám đốc;

Các Ban, Khoa chuyên môn lập Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu) kèm theo Bảng chấm công và Tờ trình hoặc Bảng đăng ký làm thêm giờ, Bảng kê chi tiền trực đêm gửi cho Ban KHTC kiểm tra, rà soát và lập bảng tính lương làm thêm giờ trình Giám đốc phê duyệt.

Phải nộp chứng từ lên Ban KHTC chậm nhất ngày 15 của tháng kế tiếp

Mẫu C37-HD

Mẫu C07-HD

4

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và chuyển tiền cho cán bộ.

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Tờ trình đăng ký làm thêm giờ

--

--

--

2

Giấy báo làm thêm giờ, trực đêm

Mẫu C01c-HD

Theo quy định

Ban KHTC

3

Bảng chấm công làm thêm giờ, trực đêm

Mẫu C01b-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

5

Bảng tính lương làm thêm giờ

Mẫu C07-HD

Theo quy định

Ban KHTC

6

Bảng kê chi tiền trực đêm

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

Theo quy định

Ban KHTC

8

Kèm theo hồ sơ bước 1,2,3

--

Theo quy định

Ban KHTC

Các quy trình liên quan