QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 3.4 Quy trình thanh toán tiền phụ cấp ngoài lương

Quy trình 3.4 Quy trình thanh toán tiền phụ cấp ngoài lương

NỘI DUNG: 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB;

Ban KHTC;

Giám đốc

Hàng tháng, Ban TCCB căn cứ vào Quyết định hưởng phụ cấp để lập danh sách những cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp theo chế độ để lập Bảng thanh toán phụ cấp gửi Ban KHTC để đối chiếu rà soát. Nếu có sai sót phản hồi, cùng điều chỉnh và thống nhất trình Giám đốc phê duyệt.

Hàng tháng

 

2

Ban KHTC

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, Ban KHTC lập chứng từ kèm theo hồ sơ gửi KBNN làm thủ tục chuyển tiền thanh toán.

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Bảng thanh toán phụ cấp

Mẫu C05-HD

Theo quy định

Ban KHTC

2

Các quyết định kèm theo

--

Theo quy định

Ban KHTC

3

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi;

--

Theo quy định

Ban KHTC

4

Hồ sơ thanh toán bước 1,2

--

Theo quy định

Ban KHTC

 

Các quy trình liên quan