QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 5: Quy trình thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và KPCĐ cho cơ quan công đoàn

Quy trình 5: Quy trình thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và KPCĐ cho cơ quan công đoàn

NỘI DUNG: 

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban TCCB,

Ban KHTC

Căn cứ quy định của Nhà nước hiện hành về tỷ lệ đóng BHXH, BHYT,  BHTN cho các cán bộ, viên chức, Ban TCCB lập Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Bảng đối chiếu chênh lệch số tiền đóng bảo hiểm giữa số liệu tính toán và cơ quan BHXH. Sau đó có xác nhận của Lãnh đạo Ban TCCB và  gửi về Ban KHTC.

Hàng tháng

 

2

Ban KHTC,

Giám đốc

Ban KHTC kiểm tra, đối chiếu, lập Giấy đề nghị chuyển tiền thanh toán BHXH, BHYT, BHTN và các chứng từ khác kèm theo Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN của Ban TCCB trình Giám đốc phê duyệt và chuyển tiền thanh toán bảo hiểm

Hàng tháng

 

 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu BTH tính BHXH

Theo quy định

Ban TCCB;

Ban KHTC

2

Bảng đối chiếu chênh lệch số tiền đóng bảo hiểm

Mẫu BB đối chiếu BHXH

Theo quy định

Ban TCCB;

Ban KHTC

3

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu C11-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

 Giấy đề nghị chuyển tiền thanh toán BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C37-HD

Theo quy định

Ban KHTC

5

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

--

Ban KHTC

 

Các quy trình liên quan