QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 16-03-2015

Quy trình 6.1: Quy trình thanh toán học bổng

Quy trình 6.1: Quy trình thanh toán học bổng

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Ban KHTC;

Các Khoa;

Ban Giám đốc.

Căn cứ quy định về chế độ học bổng đối với SV các khoa, ngành đào tạo và quỹ học bổng khuyến khích, Ban HSSV chủ trì trình Giám đốc kế hoạch xét học bổng của các khoa. Ban HSSV tổ chức xét học bổng theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt. Báo cáo kết quả của hội đồng xét cho Ban Giám đốc ra quyết định.

Theo từng học kỳ

 

2

Lãnh đạo khoa;

Tổ HSSV;

Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định, Tổ CT HSSV lập Bảng tổng hợp thanh toán tiền học bổng khuyến khích học tập hệ chính quy theo từng ngành, từng khóa và toàn Khoa kèm theo danh sách tài khoản của HSSV trình Lãnh đạo Khoa và gửi Ban KHTC trình Giám đốc phê duyệt

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có QĐ cấp học bổng

 

3

Ban KHTC

Căn cứ hồ sơ cấp học bổng, Ban KHTC rà soát và chuyển tiền thanh toán cho học sinh theo quyết định.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Tờ trình về việc trích quỹ học bổng khuyến khích.

--

Theo quy định

Tổ CTHSSV

Ban CTHSSV

Ban KHTC

2

Quyết định cấp học bổng kèm theo danh sách sinh viên được hưởng học bổng;

--

Theo quy định

Tổ CTHSSV

Ban CTHSSV

Ban KHTC

3

Bảng tổng hợp thanh toán học bổng sinh viên theo khóa, khoa

Mẫu C03a-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Danh sách tài khoản của HSSV được hưởng học bổng

--

--

--

5

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

--

--

6

Kèm theo hồ sơ thanh toán bước 1,2

--

--

--

Các quy trình liên quan