QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 01-07-2013

Quy trình 6.2: Thanh toán tiền trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định

Quy trình 6.2: Thanh toán tiền trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định

NỘI DUNG:

TT

Trách nhiệm

Mô tả cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

1

Các Khoa;

Ban HSSV;

Ban KHTC;

Ban Giám đốc

Tổ HSSV phối hợp Bộ phận Tài chính các khoa lập danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội trong toàn khoa lập tờ trình Lãnh đạo Khoa ký xác nhận. Sau đó trình Hội đồng và Ban Giám đốc xem xét ra Quyết định.

Theo từng kỳ

 

2

Ban KHTC;

Các Khoa;

Ban Giám đốc

Căn cứ Quyết định được phê duyệt, Tổ CT HSSV lập Bảng thanh toán tiền trợ cấp xã hội chi tiết theo từng lớp kèm theo danh sách tài khoản học sinh được hưởng trợ cấp xã hội trình lãnh đạo Khoa ký xác nhận, gửi ban KHTC kiểm tra và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Kết thúc học kỳ

 

3

Ban KHTC,

Ban Giám đốc

Sau khi được phê duyệt, kế toán thanh toán lập chứng từ và toàn bộ hồ sơ liên quan chuyển tiền thanh toán cho học sinh.

5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

 BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT

Tên biểu mẫu

Mã số của

biểu mẫu

Thời gian

Lưu

Nơi lưu

1

Tờ trình

--

--

--

2

Quyết định kèm theo danh sách sinh viên và mức trợ cấp được hưởng

--

--

--

3

Bảng thanh toán tiền trợ cấp sinh viên kèm theo danh sách tài khoản sinh viên theo từng lớp, ngành, khóa học

Mẫu C03b-HD

Theo quy định

Ban KHTC

4

Bảng tổng hợp thanh toán kèm theo hồ sơ thanh toán bước 1

- -

Theo quy định

Ban KHTC

5

Danh sách tài khoản của HSSV được hưởng trợ cấp

- -

--

--

6

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ủy nhiệm chi

--

Theo quy định

Ban KHTC

7

Kèm theo hồ sơ thanh toán bước 1,2

 

 

 

Các quy trình liên quan